Om oss

Installationsbolaget startades i Göteborg i aug 2000 och finns idag även i Stockholm. Vi utför alla typer av rör- och sprinklerinstallationer, stora som små. Tillsammans sysselsätter vi idag ca 100 anställda.

På rör-sidan är Entreprenader den största delen av vår verksamhet. Vi arbetar både med Totalentreprenader och Utförandeentreprenader. Vi har en liten men mycket uppskattad service-verksamhet, vi får beröm för att vi kommer på utlovade tider och för att vi har ett gott och trevligt bemötande samt att vi gör bra jobb.

Installationsbolaget Sprinkler utför också entreprenader och har dessutom en väl utvecklad service-verksamhet där vi åtar oss serviceavtal och återkommande kontroller.

På senare tid har vi vunnit flera prestigefyllda upphandlingar inom Samverkans- eller Partneringentreprenader.

Historik

Installationsbolaget startades under våren år 2000 av Sören Adolfsson. Bolaget fick snabbt mycket att göra och har sedan stadigt växt i och med att uppdragen blivit allt mer komplexa och vuxit i storlek.
År 2004 möttes Sören och Conny Nabrink på en parkeringsplats och efter en kort diskussion startades sedan Installationsbolaget Sprinkler. Sedan 2005 finns vi nu i gemensamma lokaler på Lergöksgatan i Västra Frölunda.
I och med byggandet av Friends Arena finns bolaget också i Stockholm och sedan årsskiftet 2014/2015 verkar vi i ett separat bolag Installationsbolaget Solna AB med kontor i Hagalund.

Installationsbolaget är certifierade enligt Säker vatten samt ISO-certifierade.

sakervatten

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att alltid leverera produkter och tjänster med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav. Installationsbolagets kvalitetssystem är ett effektivt styrmedel som innebär att:

Alla vi som arbetar inom Installationsbolaget levererar produkter och tjänster i rätt tid och med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav.

 • Vi planerar, bereder och kontrollerar vår verksamhet så att rätt slutkvalitet säkras.
 • Vi ställer samma krav på anlitade projektörer, underentreprenörer, och leverantörer som vi ställer på oss själva.
 • Vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
 • Vi installerar med ansvarskännande.

Kvalitetspolicy beslutad av styrelsen 160212

Miljöpolicy

Installationsbolaget förstår nödvändigheten av miljöskydd och har förbundit sig att driva sin verksamhet ansvarsfullt och i samförstånd med alla miljöregler, lagar och förordningar relaterade till byggnadsindustrin och företagets aktiviteter. Det är företagets mål att arbeta med och upprätthålla ett gott samarbete med alla instanser. Det är Installationsbolagets uttalade policy att utföra alla praktiskt utförbara åtgärder för att uppfylla alla nödvändiga eller önskvärda krav och att ständigt förbättra miljöhanteringen genom att införa följande:

 • Miljöutredning och regelbundna revideringar av miljöpåverkan från företagets aktiviteter.
 • Ändringar och regelbundna uppdateringar av företagets miljömål.
 • Utbildning av hela personalen i miljöfrågor.
 • Minimera produktionsspill.
 • Minimera energiåtgången.
 • Föredra att använda återanvänt eller återanvändbart material.
 • Minska och/eller begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och luft.
 • Kontrollera buller vid arbete.
 • Minimera riskerna till allmänheten och personal vid arbeten som utförs av företaget.

Miljöpolicy beslutad av styrelsen 160212

Arbetsmiljöpolicy

Det ligger i företagets intresse att samtidigt som, vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former, så ska vi även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är i företagets intressen eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda, som också ska kunna påverka sin arbetsmiljö.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en god arbetsmiljö, samt att informera närmast högre chef, när befogenheterna inte räcker. Det ligger i företagets intresse att så mycket som möjligt av den löpande arbetsmiljö- och miljöarbetet sköts som en del av den löpande verksamheten. Det ger korta och snabba beslutsvägar. Mer övergripande frågor, som rör arbetsmiljön inom flera chefers ansvarsområden, nya risker eller åtgärder, samordnad utbildning etc, behandlas av företagsledningen.

Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnad eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.

För att leva upp till denna policy, ska det inom företaget finnas en kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten. De anställda ska ha god kunskap om riskerna med arbetet som de själva utför. Detta innebär att utbildning i arbetsmiljöfrågor kommer att pågå kontinuerligt.

Vi skall följa AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy beslutad av styrelsen 160212